پاورپوینت کارگاه حرکات اصلاحی

کارگاه حرکات اصلاحی,حرکات اصلاحی,وضعیت بدنی,انعطاف پذیری ‎ ,ترکیب بدن ,وضعیت طبیعی ستون فقرات,ناهنجاریهای ستون فقرات,بهداشت حرکتی ,ناهنجاریهای زانو,ناهنجاریهای کف پا,نارساییهای تنفسی و حرکات اصلاحی,تعادل,علایم فشار روانی,اثر تمرینهای رهایی از فشار

دانلود فایل

دسته بندیتربیت بدنی
فرمت فایلpptx
تعداد صفحات۲۲۲
حجم فایل۱٫۹۹۱ مگا بایت

پاورپوینت کارگاه حرکات اصلاحی

حرکات اصلاحی یکی از بخشهای تربیتبدنی است که هدف آن پیشگیری و رفع برخی ناهنجاریهای جسمانی توسط تمرینهای بدنی است. به سخن دیگر حرکات اصلاحی عبارت است از برنامهای ورزشی و حرکتی که در آن با اجرای تمرینهای خاص عملکرد و ساختمان بدن تغییر میکند و اصلاح میشود. اصطلاح حرکات اصلاحی را نمیتوان بدون توجه به مفاهیم دیگری مثل تربیتبدنی تکاملی و تربیتبدنی انطباقی بررسی کرد زیرا هر سه به طریقی مرتبط با هم و مکمل یکدیگر هستند. این عناوین به برنامه تمرینهای ورزشی کسانی مربوط میشود که شرکت در کلاسهای تربیتدنی برای آنها امکان ندارد و برای از بین بردن ناهنجاریهای جسمانی خود فعالیتهایی انجام میدهند. سه اصطلاح فوق را تحت عنوان کلیتری به نام تربیتبدنی ویژه نیز بیان کردهاند. عبارت تربیتبدنی ویژه مفهوم نسبتاً کلی و فراگیری است که همه کسانی را که نقص عضو دارند و قادر به انجام امور خودشان نیستند، شامل میشود. همچنین به افرادی مربوط میشود که به عللی مانند عدم رعایت بهداشت حرکتی وضعیت بدنی آنها از حالت طبیعی خارج شده است.

      اجرای تمرینهای بدنی برای این افراد به طور کل در سه بخش تحت عناوین تربیتبدنی اصلاحی، تربیتبدنی تکاملی و تربیتبدنی انطباقی تقسیم شده است.

 

فرمت فایل : پاورپوینت

تعداد اسلاید: ۲۲۲

عناوین برخی اسلایدها

حرکات اصلاحی

گفتار ۱
 حرکات اصلاحیتعاریف و مفاهیم

گفتار ۲
 وضعیت بدن و عوامل مؤثر بر آن

گفتار ۳
 ضرورت مطالعه وضعیت بدن

فصل دوم
تأثیر عوامل مختلف در حالتهای نگهداری بدن(وضعیت بدنی)

گفتار ۱
 لاغر شدن عضلات

گفتار ۲
نامتوازن بودن قدرت عضلانی بدن

گفتار ۳
کاهش قدرت عضلانی

گفتار ۴
ضعف دستگاه استقامتی و خستگیپذیری عضلات

گفتار ۵
 انعطافپذیری

گفتار ۶
ترکیب بدن

گفتار ۷
تأثیر سن بر وضعیت بدن

گفتار ۸
تعادل اندامهای مختلف بدن

فصل سوم
وضعیت طبیعی ستون فقرات

گفتار ۱
وضعیت طبیعی ستون فقرات

گفتار ۲
راههای بررسی وضعیت طبیعی ستون فقرات

گفتار ۳
 بررسی وضعیت ستون فقرات از پهلو

گفتار ۴
بررسی وضعیت ستون فقرات به وسیله دستگاه کانفورماتور

گفتار ۵
 بررسی وضعیت ستون فقرات از طریق دامنه حرکتی

 
فصل چهارم
ناهنجاریهای ستون فقرات

گفتار ۱
 ناهنجاری قوس گردنی

علایم ناهنجاری

گفتار ۲
 ناهنجاری قوس گردنی: پیشگیری و درمان

گفتار ۳
 ناهنجاری ناحیه پشت ستون فقرات (پشت گرد)

گفتار ۴
 ناهنجاری ناحیه پشت : پیشگیری و درمان

گفتار ۵
ناهنجاری ناحیه کمر (پشت گود)

گفتار ۶

گفتار ۷
 انحنای ستون فقرات به طرفین (اسکولیوز) 

گفتار ۸
 پیشگیری و درمان انحنای ستون فقرات به طرفین

گفتار ۹
ناهنجاری ستون فقرات: پشت صاف

گفتار ۱۰
پیشگیری و درمان پشت صاف

جلسه سوم
فصل پنجم
  بهداشت حرکتی

 هدف فصل: آشنایی با وضعیت طبیعی بدن در فعالیتهای حرکتی

گفتار ۱
طرز قرار گرفتن بدن و توصیههای کلی برای بهداشت حرکتی

گفتار ۲
وضعیت طبیعی بدن در حالت خواب

گفتار ۳
وضعیت مناسب برای بدن در حالت نشستن

گفتار ۴
وضعیت مناسب برای بدن در حالت ایستادن

گفتار ۵
وضعیت مناسب برای بدن در راه رفتن

گفتار ۶
وضعیت طبیعی بدن در حمل اشیا

گفتار ۷
 نقش ارتفاع پاشنه کفش در وضعیت بدن

         

فصل ششم

ناهنجاریهای زانو

 هدف فصل : آشنایی با دو نوع ناهنجاری زانو و توصیههای اصلاحی برای پیشگیری

گفتار ۱
 ناهنجاری پای کمانی : تعریف و علایم

گفتار ۲
 ناهنجاری پای کمانی: عوامل و عوارض

گفتار ۳
 ناهنجاری پای کمانی: توصیههای بهداشتی و حرکات اصلاحی

گفتار ۴
ناهنجاری والگوم زانو: تعریف و علایم

گفتار ۵
ناهنجاری والگوم زانو: علل و عوارض

 

گفتار ۶
 ناهنجاری والگوم زانو: توصیههای بهداشتی و حرکات اصلاحی

فصل هفتم
ناهنجاریهای کف پا

 شکل ۷ـ۲  وضعیت قوسهای کف پا

قوسهای کف پا

گفتار ۱
کف پای صاف: تعریف و علل ایجاد

گفتار ۲
 کف پای صاف : عوارض

گفتار ۳
 کف پای صاف : پیشگیری و درمان

گفتار ۴
 ناهنجاری کف پای گود: تعریف و علایم

گفتار ۵
کف پای گود : علل، عوارض، پیشگیری و درمان

گفتار ۶
انگشت شست کج: علایم، علل و عوارض

گفتار ۷
انگشت شست کج: پیشگیری و درمان

گفتار ۸
پای پهن: علل و علایم

گفتار ۹
 پای پهن: پیشگیری و درمان

                  

 فصل هشتم
نارساییهای تنفسی و حرکات اصلاحی

گفتار ۱
 ناهنجاریهای تنه و عملکرد دستگاه تنفس  

گفتار ۲
تمرینهای تنفسی

گفتار ۳
 بازیهای مؤثر در بهبود نارساییهای تنفسی

 

فصل نهم
تعادل

هدف فصل : آشنایی با روشهای آزمون و تقویت تعادل بدن

 

گفتار ۱
 بررسی وضعیت تعادل بدن و آزمونهای مربوط

گفتار ۲
تمرینهای ورزشی برای تقویت تعادل بدن

فصل دهم
فشار (استرس)

هدف فصل : آشنایی با مفهوم فشار روانی و فیزیکی و روشهای مقابله با آن

گفتار ۱
علایم فشار روانی

گفتار ۲
 عوارض فشار روانی

گفتار ۳
تمرینهای رهایی از فشار : دستورالعملهای قبل از تمرین

گفتار ۴
تمرینهای رهایی از فشار : کشش در حال سکون

گفتار ۵
تمرینهای رهایی از فشار : تمرینهای موزون، یوگا

 گفتار ۶
 تمرینهای برگشت به حالت اولیه و  نقش آن در رفع فشارهای روانی و جسمانی

گفتار ۷
اثر تمرینهای رهایی از فشار